Điều kiện để một tài sản được xem là TSCĐ:

Điều kiện để một tài sản được xem là TSCĐ:

A. Có thời gian sử dụng lớn hơn một năm; Đạt tới một giá trị nhất định theo qui định; Tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD

B. Có thời gian sử dụng lớn hơn một nămĐạt tới một giá trị nhất định theo qui định

C. Đạt tới một giá trị nhất định theo qui định

D. Tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng