Định giá cộng chi phí là phương pháp xác định giá bằng cách:

Định giá cộng chi phí là phương pháp xác định giá bằng cách:

A. Cộng thêm một phần nhất định nào đó vào chi phí của dịch vụ, thường được xác định bằng phần trăm.

B. Dựa vào giá của đối thủ cạnh tranh

C. Dựa vào tổng chi phí biến đổi trung bình của dịch vụ

D. Dựa vào lượng cầu của dịch vụ trên thị trường và chi phí sản xuất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng