Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

A. dq = cv.dT + vdp

B. dq = cp.dT + vdp

C. dq = cp.dT – vdp

D. dq = cvdT – vdp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng