Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kJ}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng: 

Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng \((\frac{kJ}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng: 

A. 12,6

B. 20,9

C. 29,3

D. 37,4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng