Doanh nghiệp A có: FC = 1000; P = 1,5; AVC = 1 thì có Qhv:

Doanh nghiệp A có: FC = 1000; P = 1,5; AVC = 1 thì có Qhv:

A. 1000

B. 2000

C. 500

D. 5000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng