Hệ số thanh toán lãi vay phụ thuộc:

Hệ số thanh toán lãi vay phụ thuộc:

A. EBIT

B. Lãi vay phải trả

C. Cả a và b

D. Ý kiến khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng