Đội PCCC cơ sở là đội như thế nào?

Đội PCCC cơ sở là đội như thế nào?

A. Gồm những người tham gia hoạt động sản xuất tại cơ sở

B. Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động PCCC tại cơ sở

C. Gồm những người tham gia chỉ đạo công tác PCCC tại cơ sở

D. Là tổ chức gồm những người quản đốc, tổ trưởng sản xuất, dân phòng tại cơ quan, xí nghiệp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng