Đối với động cơ không đồng bộ 3 pha. Để mở máy mômen của động cơ phải đủ lớn để thắng mômen cản của phụ tải đặt lên trục động cơ (Mc) và mômen quán tính của các phần tử chuyển động quy về trục động cơ (J).

Đối với động cơ không đồng bộ 3 pha. Để mở máy mômen của động cơ phải đủ lớn để thắng mômen cản của phụ tải đặt lên trục động cơ (Mc) và mômen quán tính của các phần tử chuyển động quy về trục động cơ (J).

A. Trong quá trình mở máy dòng cấp cho động cơ khá lớn, thường bằng 5 – 7 lần dòng định mức.

B. Trong quá trình mở máy dòng chạy qua động cơ thường bị sụt giảm khá lớn, thường khoảng 5 – 7 lần dòng định mức.

C. Trong quá trình mở máy điện áp đặt lên động cơ phải đủ lớn, thường bằng 5 – 7 lần điện áp định mức.

D. Trong quá trình mở máy cần ổn định điện áp đặt vào động cơ để đảm bảo chế độ công tác của máy.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng