Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:

Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:

A. Kinh doanh

B. Tổng hợp

C. Tài chính

D. Chung

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng