Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.

Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.

A. Ngắn hạn

B. Dài hạn

C. Chỉ số chi phí hoạt động biến đổi

D. Thay đổi doanh số

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng