Đòn bẩy ________ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh số và thu nhập mỗi cổ phần.

Đòn bẩy ________ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh số và thu nhập mỗi cổ phần.

A. Kinh doanh

B. Tổng hợp

C. Tài chính

D. Tất cả 3 điều trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng