Mức độ ảnh hưởng của ______ phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả.

Mức độ ảnh hưởng của ______ phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả.

A. Đòn bẩy kinh doanh

B. Đòn bẩy tài chính

C. Đòn bẩy tổng hợp

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng