Đơn vị đo chuẩn của thể tích riêng là:

Đơn vị đo chuẩn của thể tích riêng là:

A. \(\frac{cm^3}{kg}\)

B. \(\frac{m^3}{kg}\)

C. \(\frac{1}{kg}\)

D. \(\frac{m^3}{g}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng