Động cơ không đồng bộ 50Hz, 4 cực có hệ số trượt định mức là 0,05. Hãy tính vận tốc của từ trường quay đối với lõi thép stator và tần số dòng điện rotor.

Động cơ không đồng bộ 50Hz, 4 cực có hệ số trượt định mức là 0,05. Hãy tính vận tốc của từ trường quay đối với lõi thép stator và tần số dòng điện rotor.

A. n1 = 1500vg/ph; f2 = 2,5Hz.

B. n1 = 750vg/ph; f2 = 2,5Hz.

C. n1 = 25vg/ph; f2 = 2,5Hz.

D. n1 = 3000vg/ph; f2 = 2,5Hz.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng