Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa ra đời gắn liền với học thuyết nào chi phối đến hình thức và bản chất nhà nước?

Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa ra đời gắn liền với học thuyết nào chi phối đến hình thức và bản chất nhà nước?

A. Học thuyết Mác-Lênin

B. Học thuyết “Phân chia quyền lực”

C. Học thuyết tiền lệ pháp

D. Học thuyết tam quyền phân lập

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng