Dòng họ pháp luật là thuật ngữ được sử dụng để hướng người nghiên cứu đến điều gì?

Dòng họ pháp luật là thuật ngữ được sử dụng để hướng người nghiên cứu đến điều gì?

A. Tính lịch sử, nguồn gốc sâu xa của các hệ thống pháp luật.

B. Tính pháp lý, nguồn gốc sâu xa của các hệ thống pháp luật.

C. Tính logic, nguồn gốc sâu xa của các hệ thống pháp luật.

D. Tính phổ biến, nguồn gốc sâu xa của các hệ thống pháp luật.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng