Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi

Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi

A. NPV(A) = NPV(B)

B. NPV(A) < NPV(B)

C. 0 >NPV(A) > NPV(B)

D. NPV(A) > NPV(B) > 0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng