Đường kính phần nào của trục được lấy theo dãy đường kính trong của ổ lăn?

Đường kính phần nào của trục được lấy theo dãy đường kính trong của ổ lăn?

A. Ngõng trục

B. Thân trục

C. Vai trục

D. Tất cả các phần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng