Bộ truyền bánh răng trụ che kín và bôi trơn đầy đủ (ngâm dầu đầy đủ) thì dạng hỏng hay gặp nhất là gì?

Bộ truyền bánh răng trụ che kín và bôi trơn đầy đủ (ngâm dầu đầy đủ) thì dạng hỏng hay gặp nhất là gì?

A. Gãy răng vì mỏi

B. Tróc vì mỏi bề mặt răng

C. Gãy răng do quá tải

D. Biến dạng dẻo bề mặt răng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng