Duy trì mối quan hệ khách hàng sẽ:

Duy trì mối quan hệ khách hàng sẽ:

A. Mang lại lợi ích cho công ty

B. Mang lại lợi ích cho khách hàng

C. Cả 2 đúng

D. Cả 2 sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng