Mục tiêu của hoạt động Marketing là cung cấp cho khách hàng:

Mục tiêu của hoạt động Marketing là cung cấp cho khách hàng:

A. Những gì họ cần ở mức giá thích hợp

B. Những gì họ cần mọi lúc, mọi nơi

C. Bất cứ những gì họ cần đúng lúc, đúng nơi

D. Đúng sản phẩm họ cần, đúng lúc, đúng nơi, đúng giá trị

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng