Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng của máy phát sẽ là:

Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng của máy phát sẽ là:

A. P = mUI sinμ

B. P = mUI cosμ

C. P = UI cosμ

D. P = UI sinμ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng