Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại phân cực emitter là . . . . . 

Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại phân cực emitter là . . . . . 

A. Phụ thuộc vào beta

B. Được tính bằng công thức chung như đối với mạch khuyếch đại phân cực phân áp

C. Bằng với x re

D. Luôn luôn cao hơn so với hệ số khuyếch đại điện áp của mạch kh. đại phân cực phân áp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng