Hai chu trình ngược chiều có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh, có hệ số làm lạnh lần lượt là \(\varepsilon \) =3 và \(\varepsilon \) = 4 thì:

Hai chu trình ngược chiều có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh, có hệ số làm lạnh lần lượt là \(\varepsilon \) =3 và \(\varepsilon \) = 4 thì:

A. chu trình có \(\varepsilon \) = 3 tốt hơn

B. chu trình có \(\varepsilon \) = 4 tốt hơn

C. tùy môi chất lạnh sử dụng

D. cả 2 chu trình đều tốt như nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng