Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược chiều:

Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược chiều:

A. \(\varepsilon  = \frac{{{T_1}}}{{{T_1} – {T_2}}}\)

B. \(\varepsilon  = 1 – \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. \(\varepsilon  = \frac{{{T_2}}}{{{T_1} – {T_2}}}\)

D. \(\varepsilon  = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng