Hai hiện tượng vật lý là đồng dạng với nhau khi:

Hai hiện tượng vật lý là đồng dạng với nhau khi:

A. Kích thước hình học đồng dạng

B. Tiêu chuẩn xác định cùng tên bằng nhau từng đôi một

C. Điều kiện đơn trị đồng dạng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng