Hằng số bức xạ \({\sigma _o}\) của vật đen tuỵêt đối bằng:

Hằng số bức xạ \({\sigma _o}\) của vật đen tuỵêt đối bằng:

A. 5,67.10-8W/(m2.K4)

B. 5,67.10-8W/(m2.K)

C. 5,67W/(m2.K4)

D. 5,67W/(m2.K)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng