Hãy chọn câu phát biểu đúng:

Hãy chọn câu phát biểu đúng:

A. Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR) chính là chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án.

B. Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR) chính là chi phí sử dụng vốn biên tế của dự án.

C. Tại suất sinh lời nội tại của dự án (IRR) thì NPV của dự án bằng 0.

D. Khi NPV bằng 0 thì suất sinh lời nội tại của dự án (IRR) bằng 0.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng