Hệ số khuyếch đại điện áp toàn bộ của mạch khuyếch đại nhiều tầng sẽ bằng với . . . . . . . .

 Hệ số khuyếch đại điện áp toàn bộ của mạch khuyếch đại nhiều tầng sẽ bằng với . . . . . . . .

A. Tổng trở kháng vào của mổi tầng

B. Tích hệ số khuyếch đại điện áp của mổi tầng

C. Hệ số khuyếch đại điện áp của tầng đầu tiên

D. Hệ số khuyếch đại điện áp của tầng cuối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng