Hệ số khuyếch đại công suất của một mạch có thể tính được bằng phép nhân. . . . . 

Hệ số khuyếch đại công suất của một mạch có thể tính được bằng phép nhân. . . . . 

A. Beta với hệ số khuyếch đại điện áp

B. Bình phương dòng tải với điện áp tải

C. Gệ số khuyếch đại điện áp với hệ số khuyếch đại dòng

D. Công suất vào và công suất ra

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng