Hệ số khuyếch đại dòng của mạch base chung là . . . . 

Hệ số khuyếch đại dòng của mạch base chung là . . . . 

A. Lớn hơn 1

B. Đúng bằng 1

C. Hơi nhỏ hơn so với 1

D. Bằng 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng