Điện áp trên base ở mạch hình 5.21JC, đo được là 1,2VDC. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

Điện áp trên base ở mạch hình 5.21JC, đo được là 1,2VDC. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

A. Beta của transistor thấp

B. Tụ điện ghép ở đầu ra bị ngắn mạch

C. Transistor bị ngắn mạch tại tiếp giáp base – emitter

D. Mạch đang làm việc đúng chức năng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng