Hiện tại, bạn đầu tư vào một trái phiếu vô hạn mới phát hành với giá 900.000 đồng. Trái phiếu có mệnh giá là 1.000.000 đồng. Lãi suất coupon là 10%/ năm; lãi được nhận định kỳ hàng năm. Hãy tính lợi suất khi đáo hạn của trái phiếu (YTM)?

Hiện tại, bạn đầu tư vào một trái phiếu vô hạn mới phát hành với giá 900.000 đồng. Trái phiếu có mệnh giá là 1.000.000 đồng. Lãi suất coupon là 10%/ năm; lãi được nhận định kỳ hàng năm. Hãy tính lợi suất khi đáo hạn của trái phiếu (YTM)?

A. 11,11%

B. 10%

C. 10,10%

D. 11%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng