Hãy cho biết đặc điểm nào dưới đây không phải của trái phiếu có lãi suất bằng 0.

 Hãy cho biết đặc điểm nào dưới đây không phải của trái phiếu có lãi suất bằng 0.

A. Không trả lãi định kỳ 

B. Lợi suất đến khi đáo hạn của trái phiếu luôn là 0%. 

C. Gốc được trả khi đáo hạn. 

D. Thị giá của trái phiếu nhỏ hơn hoặc bằng mệnh giá của trái phiếu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng