Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh:

Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh:

A. Một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (DTT) trong kỳ

B. Một đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu

C. Một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (DTT) trong kỳ và 1 đồng vốn cố định trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu

D. Tất cả các phương án đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng