Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi:

Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi:

A. 0>NPV(A) > NPV(B)

B. NPV(A) = NPV(B)

C. NPV(A) > NPV(B) > 0

D. NPV(A) < NPV(B)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng