Hoạt động giao tiếp cá nhân dịch vụ là hoạt động:

Hoạt động giao tiếp cá nhân dịch vụ là hoạt động:

A. Sản xuất và bán dịch vụ

B. Phân phối và chuyển giao dịch vụ

C. Sản xuất, phân phối và bán dịch vụ

D. Sản xuất, phân phối và chuyển giao dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng