IRR là chỉ tiêu phản ánh:

IRR là chỉ tiêu phản ánh:

A. Tỷ suất sinh lời nội bộ

B. Giá trị hiện tại thuần

C. Vốn đầu tư năm t

D. Thời gian hoàn vốn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng