Khí CO$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 40°C; áp suất dư 40bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

Khí CO$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 40°C; áp suất dư 40bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

A. 0,890

B. 0,704

C. 14,432

D. 0,594

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng