Khí O$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 25°C; áp suất dư 10bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

Khí O$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 25°C; áp suất dư 10bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

A. 0,0704

B. 8,309

C. 70,421

D. 83,088

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng