Khái niệm tài sản thương hiệu (brand assets) và khái niệm vốn thương hiệu (brand equity) có quan hệ:

Khái niệm tài sản thương hiệu (brand assets) và khái niệm vốn thương hiệu (brand equity) có quan hệ:

A. Độc lập

B. Phụ thuộc

C. Hàng ngang

D. Đối lập

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng