Mức độ nhận biết thương hiệu nào là thấp nhất:

Mức độ nhận biết thương hiệu nào là thấp nhất:

A. Nhớ đến đầu tiên

B. Nhắc mới nhớ

C. Không nhắc mà nhớ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng