Không khí thực hiện quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , p$_{2}$ = 10bar , n = 1,05. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

Không khí thực hiện quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , p$_{2}$ = 10bar , n = 1,05. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

A. -2619

B. -1781

C. -2028

D. -2302

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng