Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 13m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , V$_{2}$ = 2,4m$^{3}$ , p$_{2}$ = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

Cho quá trình đa biến có V$_{1}$ = 13m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , V$_{2}$ = 2,4m$^{3}$ , p$_{2}$ = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

A. 1,25

B. 1,21

C. 1,15

D. 1,05

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng