Khi đo áp suất bằng chiều cao cột thuỷ ngân ở nhiệt độ t phải quy về 0°C theo công thức:

Khi đo áp suất bằng chiều cao cột thuỷ ngân ở nhiệt độ t phải quy về 0°C theo công thức:

A. h(0°C) = h(t).(1-0,0172.t)

B. h(0°C) = h(t).(1-0,00172.t)

C. h(0°C) = h(t).(1-0,000172.t)

D. h(0°C) = h(t).(1+0,000172.t)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng