1 psi quy ra bar bằng:

1 psi quy ra bar bằng:

A. 0,069

B. 0,070

C. 0,071

D. 0,072

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng