Khi ghép hai hay nhiều chi tiết máy và nhóm tiết máy lại với nhau để tạo thành một đơn vị kết cấu và lắp ghép thì ta được:

Khi ghép hai hay nhiều chi tiết máy và nhóm tiết máy lại với nhau để tạo thành một đơn vị kết cấu và lắp ghép thì ta được:

A. Chi tiết máy

B. Nhóm tiết máy

C. Bộ phận máy

D. Máy

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng