Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E$_{0}$ và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải thuần trở thì:

Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E$_{0}$ và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải thuần trở thì:

A. E0 và I cùng pha, tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng ngang trục.

B. E0 và I ngược pha, tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng dọc trục.

C. E0 và I cùng pha, tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng dọc trục.

D. E0 và I ngược pha, tác dụng của Φ lên Φ0 trong trường hợp này gọi là phản ứng phần ứng ngang trục.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng