Khi phân tích tín dụng các công ty thường xuyên sử dụng thông tin sau đây ngoại trừ:

Khi phân tích tín dụng các công ty thường xuyên sử dụng thông tin sau đây ngoại trừ:

A. Báo cáo tài chính mà khách hàng cung cấp

B. Lịch sử tình hình thanh toán các công ty khác cung cấp

C. Lịch sử tình hình thanh toán các ngân hàng cấp

D. Tất cả các nguồn thông tin trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng