Cho EBIT = 4000, lãi vay I = 800, vốn vay = 2000, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay?

Cho EBIT = 4000, lãi vay I = 800, vốn vay = 2000, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay?

A. 3,3

B. 7,5

C. 5,0

D. 2,5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng